บุคลากร

นายสายันห์ วงษ์ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายโสภณ สามารถ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยยงค์ ปิ่นมณี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายฉลอง นิยมชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรัญญาณ์ ภูมิวิริยะ

พนักงานราชการ

นายศุภกร คุ้มคง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวนุจลินพร นิยมชัย

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายธนาชัย ประจวบมอญ

ช่างสีชั้น3