ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2500 โดยมีนายบุรพยงค์ วงษ์นรา เป็นผู้บริหารคนแรก มีเนื้อที่ ทั้งหมด 32ไร่ ปัจจุบันเปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 9 คน ข้าราชการครู 4 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานราชการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน มีนายสายันห์ วงษ์ชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

คำขวัญประจำโรงเรียน

“สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านแจ้งน้อยเป็นองค์กรในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีร่างกาย อารมณ์ จิตใจสมบูรณ์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน

2. จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

3. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

5. นำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา

6. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา