บุคลากร

 
นายสายันห์  วงษ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายฉลอง นิยมชัย
ครูชำนาญการพิเศษ 
  
 
นางสาวนุจลินพร นิยมชัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

        

 
 
 
 
นายโสภณ สามารถ
ครูชำนาญการพิเศษ  
 
 
 
  นางอรัญญาณ์  ภูมิวิริยะ
พนักงานราชการ
 
 
 
 
 
 
 
นายธนาชัย ประจวบมอญ
ช่างสีชั้น3

  

นายชัยยงค์ ปิ่นมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 
 
 
 
 
      นายศุภกร คุ้มคง
    ครูอัตราจ้าง