ข้อมูลโรงเรียน


            โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2500  โดยมีนายบุรพยงค์ วงษ์นรา  เป็นผู้บริหารคนแรก มีเนื้อที่ ทั้งหมด 32ไร่ ปัจจุบันเปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 69 คน มีบุคลากรทั้งหมด จำนวน 9 คน ข้าราชการครู 4 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน พนักงานราชการ 1 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน มีนายสายันห์ วงษ์ชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

คำขวัญประจำโรงเรียน

สามัคคี    มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้    อยู่อย่างพอเพียง

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านแจ้งน้อยเป็นองค์กรในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพด้านความรู้วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีร่างกาย อารมณ์ จิตใจสมบูรณ์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข